PMDK Stary Sącz
Deklaracja dostępności
BIP BIP Facebook

Deklaracja dostępności

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu http://www.pmdkstarysacz.pl

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-07.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają wpisanej wartości alternatywnej.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor PMDK mgr Krzysztof Szewczyk

- e – mail : pmdk@pro.onet.pl

- Telefon :18 446 22 55

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dniu. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Partyzantów 15; 33-340 Stary Sącz

E-mail: pmdk@pro.onet.pl

Telefon: 18 446 22 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Do budynku PMDK prowadzi jedno wejście.
Do budynku PMDK prowadzą schody, które nie są wyposażone w podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Za budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na  I piętrze znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej.
Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W celu załatwienia sprawy urzędowej pracownik merytoryczny wychodzi do osoby niepełnosprawnej.